ανυψώσεις βαρέων οχημάτων με τηλεσκοπικό γερανό

φόρτωση τοποθέτηση μηχανημάτων έργου φορτηγών τρακαρισμένων στην πλατφόρμα και μεταφορά

μηχανημάτων έργου μεταφορά τρακαρισμένων φορτηγών με γερανοφόρα τηλεσκοπικά
μεταφορές φορτηγών

παροχή υπηρεσιών με γερανοφόρα τηλεσκοπικά μηχανήματα έργου και ανύψωση βαρέων αντικειμένων

ανύψωση μεταφορά βαρέων αντικειμένων και ρυμούλκηση φορτηγών λεωφορείων ξετουμπάρισμα
γερανοί βαριά οχήματα

ανύψωση μεταφορά με γερανοφόρα τηλεσκοπικά μηχανήματα εργου για φόρτωση εκφόρτωση βαρέων αντικειμένων φορτηγών μηχανημάτων σε εργοτάξια η σε ιδιώτες

ανυψώσεις βαρέων οχημάτων με γερανό τηλεσκοπικό